ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

Bezpieczna szkoła

film edukacyjny

 

Koronawirus - dbajmy o siebie wzajemnie! > Oglądaj tutaj...

logo bez tla

 

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

Więcej...

wypoczynek

Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Co nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna? > Więcej...
Wypoczynek - warto wiedzieć! > Więcej...
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku > Więcej...

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla sta-cjonarnych obozów pod namiotami, maj 2020 r. > Więcej...

Aneks do Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 > Więcej...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przed-szkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (trzecia aktualizacja) > Więcej...

Plakaty.
Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje > Więcej...
Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje > Więcej...
W lesie > Więcej...
W górach > Więcej...
Nad wodą > Więcej...

Wazne telefony  
WAŻNE TELEFONY

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - Ogólnopolski Telefon Alarmowy
509 698 188 - Telefon Alarmowy PSSE w Koninie

Więcej...

Meldunek epidemiologia
Dokument zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcić dzieci do jej korzystania.

Więcej...

Bezpieczna szkola

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na wy-stępowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatyw-nie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowo-ści w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-go dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.

Więcej...

Zalecenie dotyczące tornistrów szkolnych - Źródło WSSE Poznań - Ulotka 1

plan-lekcji

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

Prawidłowo ułożony rozkład zajęć lekcyjnych wpływa na możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, a tym samym na jakość pracy uczniów na przestrzeni całego tygodnia i osiągane wyniki w nauce - źródło WSSE Poznań

Więcej...

Stanowiska prac ucznia

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Każdy uczeń powinien mieć zmierzoną wysokość ciała i wysokość podkolanową. Na podstawie tych pomiarów określa się rozmiar mebli dostosowany do danego ucznia - źródło WSSE Poznań 

Wymiay krzesł źródło WSSE Poznań - ulotka

Więcej...

Wady postawy

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania

Postawą ciała nazywa się sposób trzymania się osobnika w swobodnej pozycji stojącej,a zewnętrznym tego przejawem jest wzajemny przestrzenny układ poszczególnych części ciała i sylwetka danej osoby. Postawa jest u wszystkich ludzi podobna, ale nie identyczna – jest ona cechą indywidualną - źródło GIS.

Dostosowanie mebli - prezentacja

Więcej...

Pan michal uczy

Pan Michał uczy zasad korzystania ze stanowiska komputerowego - źródło WSSE Poznań

Więcej...

Zosia

Zosia i Krzyś znają eronomię stanowiska pracy - źródło WSSE Poznań

Więcej...

Poradnik-opieka-nad-dziecmi-do-lat-3o

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367) łagodzą dotychczas obowiązujące dla tych placówek wymogi techniczne, lokalowe i sanitarne. - źódło WSSE Poznań

Więcej...

Zapobieganie wszawicy

Mity o wszawicy - źródło WSSE Poznań   > Więcej...

Gdy coś ci chodzi po głowie - źódło WSSE Poznań   > Więcej...

Zosia zapobiega wszawicy - źródło WSSE Poznań    > Więcej...

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży > Więcej...

Plakat > Więcej...

Zadania szkoły w walce z wszawicą > Więcej...

Zywnosc

Obiady szkolne - źródło GIS   > Więcej... 

Wspólne drugie śniadanie w szkole - źródło GIS   > Więcej...

Żywienie wegetariańskie u dzieci i młodzieży - źródło WSSE Poznań   > Więcej...

Zapobieganie otylosci dzieci i mlodziezy

Rola szkoły w profilaktyce otyłości - źródło GIS > Więcej

Aktualne trendy otyłości i aktywności fizycznej uczniów - źródło GIS > Więcej...

Jak pomóc otłemu nastolatkowi - źródło GIS > Więcej... 

Projekt GIS Trzymaj formę - źródło GIS > Więcej...

Stanowisko w sprawie zdrowego żywienia - źródło GIS > Więcej...

sale zabaw dla dzieci poradnik

Sale zabaw dla dzieci

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sal zabaw, wyposażonych m. in. w baseny z piłkami, labirynty z przeszkodami, zjeżdżalnie, drabinki, w których rodzice mogą zorganizować przyjęcia okolicznościowe dla swoich dzieci lub spędzić z nimi wolny czas - źródło WSSE Poznań.

Więcej...

Mamo! Tato! Bezpieczeństwo dziecka na sali zabaw zależy również od Was > Ulotka...

Stanowisko w sprawie podawanie lekow

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu - źródło MZ

Więcej...

mycie rak

Z dniem 1 września 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 Nr. 215, poz. 1408). Z przepisów rozporządzenia wynika nakaz zapewnienia w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych szkół i placówek ciepłej i zimnej bieżącej wody, środków higieny osobistej oraz utrzymania urządzeń sanitarno - higienicznych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

W związku z powyższym od dnia 01 września 2011 roku należy bezwzględnie zapewnić uczniom możliwość korzystania z ciepłej bieżącej wody - źródło WSSE Poznań

Kodeks walki z rakiem - poradnik metodyczny dla nauczycieli

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Częstość występowania nowotworów złośliwych wymusiła na początku XXI w. ponowne określenie priorytetów polityki zdrowotnej. Nowotwory złośliwe stają się pierwszym zabójcą Polaków przed 65 rokiem życia.

Więcej...

Zlecenie spozywania wody przez uczniow

Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów

Niniejsze zalecenia, dotyczące spożywania wody przez uczniów zostały opracowane m. in. na podstawie materiałów WHO.

Strna internetowa www.zawodniacy.pl

Więcej...

Higiena jamy ustnej

 

Higiena jamy ustnej w przedszkolu na 5-kę! - źródło WSSE Poznań

Więcej...

 

 

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Więcej.... 

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych - źródło Instytut Matki i Dziecka

Więcej...

Poradniki dziecko przewlekle chore
Dziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu

Dziecko przewlekle chore - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z ADHD - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z ASTMA - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z CUKRZYCĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z DEPRESJĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z HEMOFILIĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z PADACZKĄ - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami lękowymi - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami odżywiania - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami pschotycznymi - źródło MZ > Więcej...

Dziecko z zaburzeniami tikowymi - źródło MZ > Więcej...

mycie rak Chroń siebie i innych - myj ręce! > Więcej...
piaskownica bezpieczna BEZPIECZNE PIASKOWNICE > Więcej...
 logo bez tla Zasady Udostępniania Wody Wodociągowej Dzieciom W Placówkach Szkolno-Wychowawczych – Bezpieczne Formy I Zalecenia Higieniczno Sanitarne > Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń