bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej > Pobierz...

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, PSSE w Koninie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PSSE w Koninie, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji PSSE w Koninie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez PSSE w Koninie w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
Uzyskanie informacji publicznej nie wymaga wykazania interesu prawnego i faktycznego, za wyjątkiem informacji przetworzonej, która udostępniana jest tylko w zakresie szczególnie istotnym dla interesu publicznego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

 • udostępnić informację publiczną,
 • odmówić jej udostępnienia,
 • umorzyć postępowanie w sprawie.
 • udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem że: żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych; nie jest w posiadaniu żądanej informacji; istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji publicznej.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

 • przesyłając pocztą na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres: psse.konin@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-konin.pl
 • przesyłając w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
  Aby móc złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
 • przesyłając faxem na nr: 63 246 49 50
 • osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, w godzinach jej urzędowania.

Opłaty:

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów. Stosownie do powyższego PSSE w Koninie może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. W przypadku ustalenia dodatkowej opłaty PSSE w Koninie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, na którą przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
W innych przypadkach wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.Opublikował: Paweł Kujawa
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Paweł Kujawa
Dokument z dnia: 25.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 441