ul. Staszica 16, 62-500 Konin
Polish English French German Russian

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że dane dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie zakażeń koronowirusem z podziałem na powiaty prezentowane są na rządowej stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że na stronie tej zamieszczone są oddzielnie dane dla miasta Konina i powiatu konińskiego.

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) - Koronawirus: informacje i zalecenia.

 

Uprzejmie informuję, że na Portalu RP / Koronawirus została uruchomiona nowa usługa - Kwarantanna - zgłoszenie przez formularz online: https://www.gov.pl/web/koronawirus

W powyższej usłudze obywatele mogą po wypełnieniu formularza zgłosić siebie lub bliskich członków rodzinny na kwarantannę. Zgłoszenie to pojawi się automatycznie w systemie SEPIS.

Poprzez prostą akceptację zgłoszenia w systemie SEPIS, zgłoszenie automatycznie przekazane zostanie do systemu EWP.

 

Koronawirus - dbajmy o siebie wzajemnie!

 

+48 222 500 115 Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia.

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem > Naciśnij Tutaj...

 


 zarazenia   Urząd wojewódzki Koronawirus - informacje bieżące > Tutaj...

 

maseczki 1620   

  

etapy

 

Aktualne zasady i ograniczenia > Czytaj tutaj...

Zasady zlecania testów na koronawirusa > Czytaj tutaj...

Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń (06.08.2020) > Czytaj tutaj...

Bezpieczeństwo żywności wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego > Czytaj tutaj...

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS > Czytaj tutaj...

 

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN > Czytaj tutaj...

 

Koniec kwarantanny na Internetowym Koncie Pacjenta > Czytaj tutaj...

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów > Czytaj tutaj...

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ > Czytaj tutaj...

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 > Czytaj tutaj...

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (17.04.2020) > Czytaj tutaj...

Spożywanie przekąsek (np.: nachos, popcorn, kanapki) na salach kinowych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało szczegółowe wytyczne dla funkcjonowania kin w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Czytaj tutaj...

 

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich > Czytaj tutaj...

 

W 10 lub 11 dniu kwarantanny zrób test > Czytaj tutaj...

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce > Czytaj tutaj...

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce > Czytaj tutaj...

 

Wyjazd do sanatorium: Odpowiadamy na najczęsciej zadawane pytania > Czytaj tutaj...

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID 19 w Polsce > Czytaj tutaj...

 

Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. > Czytaj tutaj...

 

Organizowanie przyjęć w lokalach gastronomicznych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi organizowania przyjęć (komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc.) w lokalach gastronomicznych, poniżej wskazano wytyczne wynikające z interpretacji Ministerstwa Zdrowia.
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), zwanego dalej „rozporządzeniem”, według stanu na dzień 18 maja br. zakazane jest:

 1. organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
 2. innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:
  a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
  b) 2 osób.

Ograniczenia, o których mowa w pkt 2 nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz organizacją i prowadzeniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

Tak więc jedyną możliwością organizacji wskazanych przedsięwzięć (przyjęcie weselne, komunijne, konsolacyjne, urodziny etc.) jest jego przeprowadzenie tylko dla najbliższej rodziny, z zachowaniem innych obostrzeń obowiązujących lokale gastronomiczne.

Do osób najbliższych (wg definicji Kodeksu karnego) zalicza się małżonków, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (krewni małżonka), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia (adopcji) oraz jej małżonka, jak również osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. (syg. Akt I K&P 20/15) zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.


Wykluczonym w takim spotkaniu jest zatem udział dalszej rodziny, w tym rodzeństwa stryjecznego, ciotecznego itp. chyba, że wszyscy łącznie mieszkają razem (kontakt taki odbywa się z racji wspólnego mieszkania) oraz rodziców chrzestnych, o ile nie należą do ww. kręgu osób najbliższych, jak również przyjaciół, znajomych, współpracowników z pracy itd.

 

Lista laboratoriów COVID > Tutaj...

 

Informacja dotycząca funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z możliwością wznowienia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w czasie epidemii od dnia 6 maja 2020 r., tj. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że do dnia 15 maja b.r. na terenie powiatu konińskiego została uruchomiona część placówek:

 • 11 żłobków i klubów dziecięcych (co stanowi 65% placówek pod nadzorem PPIS w Koninie)
 • 11 placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym (co stanowi 20% placówek pod nadzorem PPIS w Koninie)

Liczba dzieci w uruchamianych placówkach jest bardzo mała i wynosi od dwojga wychowanków do 29 dzieci w jednym z prywatnych przedszkoli. Ponadto z uzyskanych informacji wynika, że większą część uruchomionych placówek stanowią placówki niepubliczne.

Wśród uruchomionych placówek publicznych jest żłobek w Kazimierzu Biskupim (prowadzony przez Gminę Kazimierz) oraz placówki przedszkolne w gminach Kazimierz Biskupi, Sompolno, Wierzbinek i Ślesin.

 

Ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski
(zalecenia i wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

Wytyczne związane są z sytuacją zagrożenia wirusem SARS CoV-2 oraz potrzebą zapewnienia pracowników przy zbiorach, głównie owoców miękkich. Zaproponowane zostały rozwiązania umożliwiające przyjazd do Polski pracowników sezonowych w rolnictwie. Sytuacja ostatnich lat wskazuje, iż pracownicy sezonowi stanowią w naszym kraju bardzo dużą pomoc przy zbiorach.
W warzywnictwie, sadownictwie oraz przy pracach polowych co roku pracuje nawet kilkaset tysięcy obcokrajowców, głownie zza wschodniej granicy. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych obserwuje się przy zbiorach owoców miękkich.

Celem opracowanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wskazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie rekomendacji dostępnych pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ulatwienia-w-przyjezdzie-pracownikow-sezonowych-do-polski

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 > Tutaj...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 > Tutaj...

 

Koronawirus pytania i odpowiedzi > Tutaj...

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii > Tutaj...

W związku z planowanym otwarciem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowało wytyczne dla tych placówek, dotyczą one zarówno organów prowadzących, dyrektorów, nauczycieli jak i rodziców. > Tutaj...

W związku z możliwością otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegółowe wytyczne które zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów jak i rodziców. > Tutaj...

Wykaz laboratoriów COVID - województwo wielkopolskie (aktualizacja 21.04.2020) > Tutaj...

 

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa – aktualizacja 28/04/2020 > Tutaj...

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 > Tutaj...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (aktualizacja) > Tutaj...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przed-szkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (druga aktualizacja) > Tutaj...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przed-szkolnego raz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (trzecia aktualizacja) > Tutaj...

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna > Tutaj...

„Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przeprowadzania egzaminów” > Tutaj...

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku > Tutaj...

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla sta-cjonarnych obozów pod namiotami, maj 2020 r. > Tutaj...

Aneks do Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 > Tutaj...

 

Koronawirus aktualne informacje i zalecenia - Wytyczne dla branż:

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE EPIDEMII COVID-19

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zamieszczone wytyczne postępowania dla rolników w zakresie epidemii COVID-19 pod adresem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

W dokumencie zawarte są podstawowe wytyczne w zakresie higieny, dystansu społecznego jak również kwarantanny rolnika, w czasie której jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie (więcej szczegółów w dokumencie).
Ponadto informacje dotyczące żywności i COVID-19 zostały umieszczone w specjalnej zakładce na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w dziale „Żywność i woda” – „Koronawirus”, gdzie można znaleźć aktualne publikacje i zalecenia w tym zakresie.

 

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów > Tutaj...

Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-19 > Tutaj...

 

Aplikacja ProteGO Safe > Tutaj...

Informacja dotycząca środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni > Tutaj...

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii > Tutaj...

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) > Tutaj...

 

Struktura zakażeń SARS-CoV-2 /8 kwietnia 2020 r./ > Tutaj...

 

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? > Tutaj...

 

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym > Tutaj...

 

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie w zwalczaniu SARS-CoV-2 > Tutaj...


1. Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe > Tutaj...

2. Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice > Tutaj...

3. Kwarantanna - zgłaszanie problemów (np. brak osoby przekraczającej granicę w bazie, błędne dane, błędny termin odbycia kwarantanny) > Tutaj...

 

Oczyszczanie pomieszczeń i przestrzeni publicznych w związku z COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przedstawia wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych, innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 (tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym COVID-19), np. pokoje urzędy, środki transportu, szkoły.

W celu odkażania wskazanych miejsc zaleca się m. in.: zastosowanie 0,1 % podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni naturalnym detergentem.

W przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni naturalnym detergentem).
Ponadto skuteczne przeciw różnym koronawirusom wykazują się także inne substancje wraz z ich stężeniami np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chlorek sodu.

 

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).


Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.


W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze.

Więcej...

 

Podziękowanie Ministra Procownikom Inspekcji Sanitarnej > Tutaj...

 

 

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu związanemu z COVID-19

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki, jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobieżenia zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych.
Główny Inspektor Sanitarny opracował wytyczne dostępne na stronie internetowej GIS pod adresem:

https://gos.gov.pl/aktualności/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc--zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

dotyczące wymagań i zasad dla sprzedawców żywności i innych produktów, ale także zarządców targowisk, bazarów.

Więcej...

 

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie > Tutaj...


Regulamin aplikacji „Kwarantanna domowa” > Tutaj...

 

 

Kontrola sanitarna, nadzór epidemiologiczny, kwarantanna - wyjaśniamy > Tutaj...

 

 

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy > Tutaj...

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Tutaj...

 

 

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. dotycząca koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. > Więcej...

 

INFORMACJA
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
dotycząca domów pomocy społecznej,
zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przypomina się o wydanym Poleceniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej, poprzez

 1. zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
 2. zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
 3. zakaz urlopowania mieszkańców

do dnia 25 marca 2020 r.

Niezmiernie ważnym jest otoczenie szczególną opieką i troską podopiecznych wyżej wymienionych placówek oraz przestrzeganie przez personel reżimu sanitarnego zgodnie z niżej wymienionymi zasadami

Więcej...

 

1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020 Tutaj..

2. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych. Tutaj...

3. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 Tutaj...

4. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem II SARS-COV-2 Tutaj...

5. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 Tutaj...

6. Informacja dla pacjenta bezobjawowego Tutaj...

7. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

8. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 Tutaj...

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Warszawa, 28.02.2020 r.

 

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

Ryzyko, że goście lub personel hotelu mogą zostać zarażeni przebywając na terenie hotelu, jest obecnie bardzo niskie. Ważne jest, aby hotel zapewniał gościom informacje na temat koronawirusa.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy zamykanie hoteli.

Więcej...

Informacja przygotowana na podstawie
rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

dla branży handlowej

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W obiektach handlowych zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.
 10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
  - powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  - wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Komunikat dla podróżujących nr 44

Warszawa, 9 marca 2020 r.
(Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Zachorowania na COVID-19
(zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) - aktualizacja

 

W ostatnich tygodnia obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO z dnia 8 marca 2020 r, niemalże 30 krajów Europy dotkniętych jest już lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalna transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ ), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25 kwietnia 2020 r.

Więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że informacje na temat zachorowań wywołanych nowym typem koronawirusa pochodzącym z Chin (SARS CoV2) są aktualizowane i dostępne na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Zakładka Aktualności) https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 29.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze Włoch obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś we Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  - lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Plakat koronowirus

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Broszura Jak skutecznie myc rece

Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczychw związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) > Tutaj...

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O WIRUSIE

Koronawirusy – gatunki wirusów, których nosicielami mogą być ssaki lub ptaki.
Pierwsze szczepy ludzkiego koronawirusa zidentyfikowano w latach 60. XX wieku. Wyróżniono kilka szczepów z czego dwa odpowiedzialne są za cykliczne (co 2 – 4 lata) epidemie zakażeń dróg oddechowych występujące najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień. Grupa tych wirusów powoduje choroby u ludzi, od zwykłego przeziębienia po cięższe, a nawet śmiertelne choroby, takie jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Wcześniejsze ciężkie choroby związane z koronawirusem, takie jak SARS i MERS, posiadały mniejszą zdolność transmisji niż grypa, ale były podatne na duże zlokalizowane i szpitalne ogniska. Śmiertelność z powodu zakażeń SARS i MERS była również znacznie wyższa niż w przypadku zakażeń grypą.

Aktualne informacje i wytyczne dotyczące 2019-nCoV > Więcej...

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących > Więcej...

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ > Więcej...

Więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń