ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Renata Pankowska
Jarosław Głuchowski

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności:

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji,
 • informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach prawnych w działalności Powiatowej Stacji i ewentualnych skutkach tych uchybień,
 • opiniowanie projektów umów zawieranych przez Powiatową Stację,
 • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,
 • występowanie o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądowym,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
 • zapewnienie zastępstwa prawnego Powiatoweg, Inspektora i Powiatowej Stacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
 • instruktaż i nadzór w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego przez pracowników.

STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości: Grzegorz Glinka
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 75; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Laboratorium: Mirosława Szymańska
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 48; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości należy w szczególności:

 • wdrożenie, utrzymanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania,
 • opracowywanie, zarządzanie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania i wprowadzaniem w niej zmian,
 • planowanie i zarządzanie auditami wewnętrznymi,
 • koordynacja spraw związanych z przeglądem zarządzania,
 • nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedur i instrukcji ogólnych, technicznych oraz kontrolnych,
 • nadzór nad wdrożeniem i realizacją polityki jakości,
 • koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą Powiatowej Stacji.

SEKCJA ORGANIZACJI I STATYSTYKI
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 243 90 52; 63 246 49 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Mariola Dryjańska
tel. 63 246 49 52

Do zadań Sekcji Organizacji i Statystyki należy w szczególności:

 • opracowywanie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego,
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną,
 • koordynowanie opracowywania „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie,
 • opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji we współpracy ze Stanowiskiem Pracy Radcy Prawnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wpisem Powiatowej Stacji do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz uaktualnianie danych zawartych w rejestrze, powstałych na skutek zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do Powiatowej Stacji,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wymagających koordynacji międzykomórkowej,
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora;
 • obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokolarnej Powiatowego Inspektora,
 • organizowanie narad, prowadzenie rejestru ustaleń, wniosków i przekazywanie ich do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Powiatowego Inspektora oraz Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Powiatowej Stacji petycjami;
 • monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji.
 • koordynacja i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Powiatowej Stacji.
 • redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji.

SEKCJA KADR I SZKOLEŃ
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Mariola Dryjańska
tel. 63 246 49 52

Do zadań Sekcji Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, rejestru wydanych legitymacji służbowych i pozwoleń na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych oraz kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,
 • kontrola przestrzegania regulaminu pracy Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
 • analiza stanu zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i członków ich rodzin,
 • prowadzenie rejestrów szkoleń i narad zewnętrznych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do nakładania mandatów karnych oraz rejestru pobranych bloczków mandatowych,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do czynności kontrolnych i wydawania decyzji oraz rejestru upoważnień do podpisywania pism,
 • przygotowanie materiałów dotyczących regulacji płac, awansowania pracowników, nabycia uprawnień do dodatków stażowych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych,
 • współudział w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac,
 • organizowanie praktyk i staży dla uczniów, studentów,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych w zakresie planowania i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przygotowywanie dokumentacji i decyzji w trakcie załatwiania wniosków pracowników.

SEKCJA ADMINISTRACYJNA
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 29; 63 246 49 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Ewa Juszczak
tel. 63 246 49 21

Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w szczególności:

 • organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą,
 • prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją,
 • realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie archiwum zakładowego i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych będących w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji, a dla sprzętu laboratoryjnego legalizacji, walidacji i wzorcowania,
 • organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji,
 • nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji,
 • realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 • planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.

SEKCJA EKONOMICZNA
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 46; 63 246 49 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Elżbieta Pięciak
tel. 63 246 49 47

Do zadań Sekcji Ekonomicznej należy w szczególności:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie kasy,
 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty,
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych,
 • terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności,
 • wystawianie tytułów wykonawczych,
 • opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności,
 • rozliczanie inwestycji,
 • opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym,
 • sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych,
 • sporządzanie analiz z wykonania budżetu,
 • sporządzanie bilansu,
 • sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie,
 • przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego,
 • obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji.

STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy: Anna Brzózka-Nowak

Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • organizacyjny i merytoryczny nadzór oraz kontrola nad prowadzeniem rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w sposób zapewniający ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem;
 • organizacyjny i merytoryczny nadzór i kontrola nad pobieraniem, odprowadzaniem i poddawaniem procesowi windykacji dochodów budżetowych zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych;
 • akceptacja pod względem finansowym umów zawieranych przez Powiatową Stację;
 • sporządzanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości Powiatowej Stacji;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych Powiatowej Stacji;
 • przeprowadzanie analizy wykonywania środków budżetowych;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • współopracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowej Stacji dotyczących spraw finansowych;
 • opracowywanie i zatwierdzanie wraz z Dyrektorem Powiatowej Stacji planów finansowych Powiatowej Stacji dotyczących wydatków i dochodów budżetowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;
 • współopracowywanie planów zamówień publicznych, planów przedsięwzięć inwestycyjnych, zakupów oraz dokumentów rozliczeniowych;
 • uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie zaciągania przez Powiatową Stację zobowiązań finansowych.

Mapa strony

Mapa zagrożeń