ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Aneta Moralewska-Bembenek
tel. 63 246 49 55

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie metod zapobiegania chorobom i udzielania pierwszej pomocy,
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą i inne podmioty, instytucje i organizacje,
 • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych,
 • opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów,
 • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego,
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.

SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Magdalena Żabierek
tel. 63 246 49 65

Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 • opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • uzgadnianie warunków zabudowy w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik Sekcji: Alicja Glinka
tel. 63 246 49 64

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 • nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
  1. ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
  2. ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
 • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

SEKCJA HIGIENY PRACY
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 71; 63 246 49 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Grzegorz Glinka
tel. 63 246 49 71

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych i substancji czynnych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
  5. substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  1. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  2. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  4. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest
  5. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP),
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną,
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych;

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 76; 63 246 49 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Wojciech Piotrowski
tel. 63 246 49 72 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2. obiektów i środków transportu publicznego,
  3. obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  4. miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  5. obiektów usługowych;
 • nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej,
 • prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
  1. sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  2. kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  3. sporządzanie raportów i komunikatów,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  5. szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  6. prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
 • wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 • konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody,
 • opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  1. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
  2. stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego;
 • zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny,
 • koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpielowego.

SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 79; 63 246 49 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Sekcji: Katarzyna Bąkowska
tel. 63 246 49 73

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.),
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń,
 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością,
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych,
 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowożywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji,
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę,
 • wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu,
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej,
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności,
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków,
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowożywieniowych,

SEKCJA EPIDEMIOLOGII
ul. Noskowskiego 4; 62 – 510 Konin
tel. 63 246 49 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wydawanie preparatów szczepionkowych

poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 - 14:00
ul. Staszica 16; 62 – 500 Konin
tel. 63 246 49 31

Kierownik Sekcji: Anna Roszak
tel. 63 246 49 70

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:
 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie,
 • nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń,
 • nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych,
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych,
 • monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych,
 • prowadzenie magazynu szczepionek,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych,
 • sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego miasta Konina i powiatu konińskiego,
 • sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie,
 • udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Mapa strony

Mapa zagrożeń